Đáp án môn Hoá học thi tốt nghiệp THPT 2022 (24 mã đề)

0
615
5/5 - (1 bình chọn)

Đề và Đáp án thi Tốt nghiệp THPT năm 2023

Gợi ý Đáp án môn Hoá học thi tốt nghiệp THPT 2022 (24 mã đề)

1. Đề thi môn Ngữ văn 1. Đáp án môn Ngữ văn
2. Đề thi môn toán 2. Đáp án môn toán
3. Đề thi môn Vật lí  3. Đáp án môn Vật lí
4. Đề thi môn Hoá học  4. Đáp án môn hoá học
5. Đề thi môn Sinh học 5. Đáp án môn sinh học
6. Đề thi môn Lịch sử 6. Đáp án môn Lịch sử
7. Đề thi môn Địa lí 7. Đáp án môn Địa lí
8. Đề thi môn Giáo dục công dân 8. Đáp án môn Giáo dục Công dân
9. Đề thi môn Ngoại ngữ 9. Đáp án môn Ngoại ngữ

 

Đáp án thi THPT Quốc gia 2022 môn Hoá học – Mã đề 201
41.A 42.A 43.C 44.C 45.D 46.D 47.D 48.C 49.D 50.C
51.D 52.A 53.D 54.A 55.A 56.C 57.B 58.D 59.D 60.B
61.B 62.C 63.A 64.A 65.B 66.B 67.A 68.B 69.A 70.B
71.A 72.B 73.A 74.B 75.B 76.B 77.C 78.B 79.B 80.C
Đáp án thi THPT Quốc gia 2022 môn Hoá học – Mã đề 202
41.A 42.C 43.C 44.C 45.B 46.C 47.A 48.B 49.B 50.B
51.D 52.A 53.C 54.B 55.A 56.D 57.C 58.D 59.B 60.B
61.B 62.A 63.A 64.B 65.A 66.D 67.C 68.C 69.D 70.C
71.A 72.B 73.C 74.B 75.B 76.D 77.C 78.C 79.D 80.A
Đáp án thi THPT Quốc gia 2022 môn Hoá học – Mã đề 203
41.D 42.B 43.A 44.C 45.D 46.A 47.C 48.C 49.A 50.B
51.D 52.D 53.A 54.A 55.C 56.B 57.B 58.B 59.A 60.C
61.B 62.D 63.C 64.A 65.A 66.B 67.C 68.D 69.A 70.D
71.C 72.C 73.B 74.D 75.C 76.B 77.B 78.D 79.B 80.C
Đáp án thi THPT Quốc gia 2022 môn Hoá học – Mã đề 204
41.D 42.D 43.C 44.B 45.C 46.B 47.D 48.C 49.A 50.A
51.C 52.B 53.D 54.D 55.A 56.A 57.A 58.D 59.B 60.A
61.D 62.A 63.A 64.C 65.B 66.B 67.A 68.C 69.B 70.A
71.A 72.A 73.C 74.C 75.B 76.B 77.A 78.C 79.B 80.C
Đáp án thi THPT Quốc gia 2022 môn Hoá học – Mã đề 205
41.A 42.D 43.A 44.B 45.A 46.D 47.D 48.D 49.A 50.D
51.A 52.B 53.B 54.C 55.A 56.D 57.C 58.C 59.A 60.C
61.C 62.D 63.B 64.C 65.B 66.D 67.B 68.D 69.B 70.D
71.C 72.A 73.D 74.C 75.B 76.D 77.B 78.D 79.C 80.B
Đáp án thi THPT Quốc gia 2022 môn Hoá học – Mã đề 206
41.D 42.A 43.D 44.D 45.C 46.A 47.D 48.D 49.C 50.A
51.D 52.C 53.B 54.B 55.B 56.C 57.A 58.B 59.A 60.D
61.A 62.B 63.B 64.B 65.A 66.D 67.B 68.B 69.A 70.B
71.A 72.A 73.B 74.D 75.D 76.D 77.B 78.D 79.B 80.A
Đáp án thi THPT Quốc gia 2022 môn Hoá học – Mã đề 207
41.A 42.D 43.A 44.D 45.A 46.A 47.C 48.D 49.D 50.C
51.A 52.C 53.D 54.B 55.A 56.B 57.D 58.C 59.A 60.D
61.B 62.D 63.B 64.D 65.B 66.B 67.B 68.D 69.C 70.C
71.C 72.B 73.B 74.B 75.B 76.C 77.C 78.B 79.A 80.B
Đáp án thi THPT Quốc gia 2022 môn Hoá học – Mã đề 208
41.D 42.B 43.A 44.B 45.D 46.A 47.C 48.A 49.A 50.C
51.D 52.B 53.A 54.A 55.C 56.A 57.B 58.A 59.D 60.C
61.B 62.A 63.B 64.D 65.C 66.C 67.C 68.B 69.B 70.D
71.D 72.A 73.B 74.C 75.B 76.A 77.B 78.C 79.D 80.B
Đáp án thi THPT Quốc gia 2022 môn Hoá học – Mã đề 209
41.D 42.D 43.A 44.D 45.B 46.D 47.C 48.B 49.B 50.B
51.A 52.C 53.D 54.A 55.A 56.C 57.B 58.C 59.C 60.D
61.B 62.D 63.D 64.C 65.C 66.D 67.D 68.C 69.C 70.B
71.B 72.A 73.D 74.D 75.C 76.B 77.B 78.C 79.C 80.B
Đáp án thi THPT Quốc gia 2022 môn Hoá học – Mã đề 210
41.A 42.D 43.A 44.D 45.D 46.C 47.B 48.A 49.C 50.A
51.C 52.D 53.C 54.C 55.D 56.A 57.D 58.B 59.D 60.B
61.C 62.C 63.A 64.A 65.B 66.B 67.C 68.A 69.B 70.C
71.B 72.D 73.A 74.B 75.B 76.A 77.A 78.C 79.C 80.B
Đáp án thi THPT Quốc gia 2022 môn Hoá học – Mã đề 211
41.B 42.A 43.D 44.D 45.C 46.C 47.C 48.D 49.D 50.D
51.A 52.B 53.C 54.A 55.D 56.D 57.C 58.A 59.C 60.C
61.D 62.B 63.B 64.C 65.B 66.B 67.D 68.C 69.A 70.A
71.B 72.C 73.B 74.D 75.A 76.B 77.B 78.B 79.A 80.A
Đáp án thi THPT Quốc gia 2022 môn Hoá học – Mã đề 212
41.B 42.A 43.B 44.C 45.C 46.C 47.D 48.B 49.A 50.C
51.C 52.C 53.B 54.D 55.A 56.A 57.B 58.B 59.B 60.C
61.A 62.D 63.A 64.D 65.A 66.A 67.B 68.C 69.C 70.A
71.B 72.C 73.A 74.C 75.C 76.B 77.B 78.A 79.C 80.C
Đáp án thi THPT Quốc gia 2022 môn Hoá học – Mã đề 213
41.B 42.B 43.A 44.C 45.A 46.A 47.D 48.C 49.B 50.C
51.A 52.D 53.C 54.D 55.A 56.C 57.D 58.D 59.D 60.A
61.B 62.D 63.C 64.A 65.D 66.A 67.B 68.C 69.C 70.D
71.D 72.D 73.B 74.C 75.B 76.B 77.B 78.C 79.B 80.D
Đáp án thi THPT Quốc gia 2022 môn Hoá học – Mã đề 214
41.C 42.A 43.D 44.B 45.A 46.A 47.B 48.D 49.C 50.B
51.B 52.C 53.C 54.A 55.C 56.A 57.B 58.A 59.D 60.C
61.D 62.D 63.D 64.C 65.D 66.B 67.A 68.D 69.C 70.B
71.B 72.C 73.D 74.C 75.A 76.B 77.B 78.A 79.C 80.A
Đáp án thi THPT Quốc gia 2022 môn Hoá học – Mã đề 215
41.C 42.A 43.B 44.C 45.A 46.B 47.A 48.C 49.D 50.A
51.A 52.C 53.B 54.B 55.D 56.C 57.A 58.D 59.A 60.A
61.D 62.A 63.D 64.D 65.A 66.D 67.D 68.A 69.D 70.C
71.D 72.A 73.C 74.D 75.C 76.C 77.A 78.A 79.C 80.D
Đáp án thi THPT Quốc gia 2022 môn Hoá học – Mã đề 216
41.D 42.D 43.B 44.A 45.C 46.C 47.C 48.A 49.B 50.D
51.C 52.A 53.C 54.A 55.C 56.D 57.B 58.A 59.A 60.C
61.A 62.C 63.A 64.D 65.D 66.B 67.C 68.D 69.D 70.D
71.C 72.C 73.B 74.B 75.D 76.D 77.A 78.B 79.D 80.C
Đáp án thi THPT Quốc gia 2022 môn Hoá học – Mã đề 217
41.C 42.C 43.A 44.D 45.B 46.B 47.A 48.A 49.B 50.C
51.D 52.B 53.D 54.D 55.C 56.A 57.B 58.A 59.C 60.B
61.A 62.D 63.C 64.C 65.D 66.A 67.D 68.C 69.D 70.D
71.A 72.A 73.B 74.D 75.B 76.C 77.B 78.C 79.B 80.C
Đáp án thi THPT Quốc gia 2022 môn Hoá học – Mã đề 218
41.D 42.A 43.C 44.B 45.C 46.C 47.C 48.B 49.D 50.A
51.A 52.A 53.D 54.B 55.A 56.D 57.A 58.D 59.A 60.A
61.D 62.A 63.A 64.A 65.A 66.B 67.D 68.D 69.B 70.A
71.B 72.D 73.D 74.B 75.B 76.A 77.A 78.B 79.D 80.D
Đáp án thi THPT Quốc gia 2022 môn Hoá học – Mã đề 219
41.D 42.B 43.B 44.D 45.D 46.C 47.C 48.C 49.D 50.D
51.D 52.A 53.D 54.D 55.A 56.D 57.A 58.A 59.B 60.A
61.A 62.B 63.A 64.D 65.A 66.A 67.B 68.A 69.B 70.C
71.C 72.C 73.B 74.B 75.C 76.B 77.B 78.C 79.B 80.C
Đáp án thi THPT Quốc gia 2022 môn Hoá học – Mã đề 220
41.A 42.C 43.D 44.B 45.C 46.B 47.C 48.B 49.C 50.A
51.C 52.B 53.A 54.A 55.B 56.A 57.B 58.D 59.A 60.D
61.C 62.D 63.C 64.B 65.B 66.A 67.A 68.C 69.B 70.D
71.C 72.D 73.B 74.D 75.C 76.C 77.D 78.B 79.A 80.D
Đáp án thi THPT Quốc gia 2022 môn Hoá học – Mã đề 221
41.A 42.B 43.B 44.D 45.A 46.C 47.D 48.A 49.D 50.A
51.B 52.B 53.D 54.A 55.A 56.C 57.A 58.D 59.A 60.D
61.D 62.C 63.C 64.D 65.D 66.A 67.D 68.C 69.C 70.C
71.A 72.D 73.D 74.A 75.C 76.C 77.A 78.A 79.D 80.C
Đáp án thi THPT Quốc gia 2022 môn Hoá học – Mã đề 222
41.A 42.C 43.C 44.C 45.A 46.A 47.B 48.A 49.D 50.B
51.B 52.C 53.B 54.C 55.C 56.A 57.D 58.B 59.B 60.D
61.C 62.B 63.B 64.A 65.D 66.A 67.D 68.C 69.D 70.D
71.D 72.D 73.A 74.B 75.D 76.A 77.B 78.A 79.D 80.D
Đáp án thi THPT Quốc gia 2022 môn Hoá học – Mã đề 223
41.A 42.D 43.D 44.C 45.D 46.B 47.A 48.B 49.C 50.D
51.C 52.D 53.C 54.D 55.C 56.A 57.B 58.C 59.D 60.D
61.C 62.B 63.C 64.D 65.A 66.C 67.B 68.C 69.A 70.B
71.B 72.A 73.D 74.A 75.A 76.A 77.A 78.D 79.B 80.B
Đáp án thi THPT Quốc gia 2022 môn Hoá học – Mã đề 224
41.B 42.D 43.A 44.D 45.B 46.C 47.A 48.A 49.B 50.A
51.C 52.A 53.D 54.C 55.B 56.B 57.D 58.A 59.C 60.C
61.C 62.D 63.B 64.B 65.A 66.C 67.B 68.A 69.C 70.B
71.A 72.B 73.C 74.B 75.B 76.A 77.A 78.B 79.A 80.C