Đáp án môn Ngoại ngữ thi tốt nghiệp THPT 2022 (24 mã đề)

0
159
Rate this post

GỢI Ý ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT 2022

1. Đề thi môn Ngữ văn 1. Đáp án môn Ngữ văn
2. Đề thi môn toán 2. Đáp án môn toán
3. Đề thi môn Vật lí  3. Đáp án môn Vật lí
4. Đề thi môn Hoá học  4. Đáp án môn hoá học
5. Đề thi môn Sinh học 5. Đáp án môn sinh học
6. Đề thi môn Lịch sử 6. Đáp án môn Lịch sử
7. Đề thi môn Địa lí 7. Đáp án môn Địa lí
8. Đề thi môn Giáo dục công dân 8. Đáp án môn Giáo dục Công dân
9. Đề thi môn Ngoại ngữ 9. Đáp án môn Ngoại ngữ
Đáp án thi THPT Quốc gia 2022 môn Tiếng anh – Mã đề 401
Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 C 11 B 21 D 31 B 41 D
2 D 12 B 22 B 32 B 42 A
3 A 13 C 23 B 33 A 43 A
4 D 14 D 24 B 34 D 44 A
5 D 15 A 25 D 35 A 45 D
6 C 16 A 26 B 36 A 46 A
7 D 17 A 27 A 37 D 47 B
8 B 18 B 28 B 38 A 48 B
9 C 19 B 29 A 39 D 49 A
10 A 20 D 30 B 40 D 50 D
Đáp án thi THPT Quốc gia 2022 môn Tiếng anh – Mã đề 402
Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 D 11 A 21 D 31 D 41 C
2 C 12 D 22 C 32 B 42 C
3 A 13 C 23 C 33 C 43 A
4 A 14 B 24 C 34 A 44 D
5 A 15 B 25 D 35 A 45 C
6 D 16 A 26 A 36 C 46 B
7 B 17 A 27 D 37 B 47 A
8 B 18 B 28 B 38 C 48 B
9 D 19 C 29 B 39 B 49 D
10 C 20 D 30 A 40 A 50 A
Đáp án thi THPT Quốc gia 2022 môn Tiếng anh – Mã đề 403
Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 C 11 D 21 C 31 C 41 D
2 C 12 B 22 C 32 B 42 B
3 B 13 C 23 D 33 D 43 D
4 A 14 C 24 B 34 B 44 D
5 B 15 C 25 D 35 C 45 C
6 D 16 D 26 D 36 C 46 A
7 C 17 D 27 B 37 D 47 A
8 A 18 D 28 C 38 B 48 B
9 D 19 C 29 B 39 B 49 D
10 A 20 B 30 C 40 D 50 B
Đáp án thi THPT Quốc gia 2022 môn Tiếng anh – Mã đề 404
Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 B 11 D 21 A 31 D 41 B
2 D 12 C 22 A 32 A 42 C
3 A 13 C 23 C 33 A 43 B
4 D 14 B 24 A 34 B 44 C
5 A 15 C 25 C 35 A 45 C
6 A 16 B 26 D 36 C 46 A
7 A 17 A 27 D 37 C 47 C
8 D 18 B 28 D 38 A 48 A
9 D 19 C 29 C 39 A 49 B
10 B 20 B 30 B 40 B 50 C
Đáp án thi THPT Quốc gia 2022 môn Tiếng anh – Mã đề 405
Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 A 11 B 21 B 31 B 41 C
2 D 12 C 22 D 32 B 42 B
3 D 13 C 23 C 33 C 43 C
4 B 14 C 24 D 34 D 44 D
5 A 15 D 25 C 35 C 45 A
6 C 16 A 26 D 36 B 46 C
7 A 17 D 27 B 37 D 47 A
8 B 18 C 28 D 38 A 48 C
9 D 19 B 29 D 39 A 49 B
10 C 20 B 30 A 40 D 50 B
Đáp án thi THPT Quốc gia 2022 môn Tiếng anh – Mã đề 406
Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 C 11 D 21 A 31 D 41 A
2 A 12 C 22 A 32 C 42 C
3 A 13 B 23 D 33 A 43 D
4 C 14 B 24 A 34 D 44 D
5 C 15 A 25 B 35 B 45 B
6 C 16 B 26 B 36 A 46 C
7 A 17 D 27 C 37 A 47 D
8 C 18 C 28 D 38 D 48 A
9 D 19 B 29 A 39 B 49 C
10 B 20 D 30 C 40 C 50 A
Đáp án thi THPT Quốc gia 2022 môn Tiếng anh – Mã đề 407
Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 D 11 C 21 C 31 A 41 D
2 B 12 D 22 D 32 C 42 D
3 C 13 A 23 A 33 A 43 C
4 A 14 B 24 A 34 B 44 D
5 C 15 C 25 B 35 B 45 D
6 A 16 A 26 B 36 B 46 A
7 D 17 B 27 B 37 C 47 B
8 C 18 C 28 D 38 D 48 B
9 D 19 A 29 A 39 B 49 D
10 A 20 B 30 D 40 C 50 D
Đáp án thi THPT Quốc gia 2022 môn Tiếng anh – Mã đề 408
Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 D 11 D 21 C 31 C 41 C
2 A 12 B 22 C 32 B 42 B
3 D 13 C 23 B 33 A 43 C
4 C 14 A 24 D 34 C 44 B
5 D 15 B 25 B 35 C 45 A
6 D 16 A 26 C 36 B 46 C
7 B 17 A 27 C 37 C 47 C
8 B 18 A 28 A 38 C 48 A
9 A 19 B 29 A 39 A 49 B
10 C 20 A 30 B 40 B 50 B
Đáp án thi THPT Quốc gia 2022 môn Tiếng anh – Mã đề 409
Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 A 11 A 21 D 31 B 41 B
2 B 12 D 22 C 32 B 42 B
3 A 13 D 23 D 33 D 43 C
4 B 14 A 24 C 34 C 44 A
5 C 15 D 25 B 35 D 45 C
6 D 16 B 26 D 36 C 46 A
7 C 17 B 27 B 37 C 47 C
8 C 18 D 28 A 38 D 48 B
9 D 19 A 29 A 39 B 49 A
10 B 20 A 30 C 40 A 50 B
Đáp án thi THPT Quốc gia 2022 môn Tiếng anh – Mã đề 410
Câu D Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 C 11 D 21 A 31 D 41 D
2 B 12 C 22 B 32 C 42 A
3 B 13 B 23 B 33 C 43 C
4 A 14 D 24 C 34 C 44 A
5 D 15 D 25 B 35 B 45 A
6 A 16 D 26 D 36 D 46 B
7 D 17 C 27 B 37 A 47 B
8 B 18 B 28 D 38 C 48 A
9 A 19 B 29 B 39 D 49 C
10 C 20 D 30 C 40 D 50 C
Đáp án thi THPT Quốc gia 2022 môn Tiếng anh – Mã đề 411
Câu D Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 A 11 C 21 A 31 C 41 D
2 A 12 C 22 C 32 C 42 D
3 D 13 D 23 D 33 B 43 C
4 A 14 B 24 B 34 D 44 D
5 C 15 A 25 B 35 D 45 D
6 C 16 A 26 A 36 D 46 B
7 A 17 D 27 C 37 B 47 B
8 A 18 D 28 A 38 B 48 C
9 C 19 C 29 B 39 B 49 B
10 A 20 B 30 C 40 D 50 D
Đáp án thi THPT Quốc gia 2022 môn Tiếng anh – Mã đề 412
Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 D 11 B 21 D 31 D 41 D
2 C 12 B 22 C 32 C 42 A
3 C 13 A 23 D 33 C 43 A
4 C 14 C 24 D 34 A 44 D
5 A 15 A 25 A 35 D 45 D
6 B 16 C 26 A 36 C 46 A
7 A 17 B 27 D 37 D 47 A
8 A 18 A 28 A 38 A 48 C
9 A 19 D 29 D 39 C 49 D
10 B 20 C 30 D 40 C 50 D
Đ+105:114áp án thi THPT Quốc gia 2022 môn Tiếng anh – Mã đề 413
Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 D 11 B 21 D 31 B 41 D
2 D 12 D 22 A 32 D 42 D
3 C 13 D 23 B 33 B 43 A
4 A 14 B 24 A 34 A 44 B
5 D 15 D 25 A 35 D 45 B
6 B 16 C 26 D 36 A 46 A
7 B 17 D 27 A 37 A 47 C
8 C 18 A 28 B 38 D 48 A
9 C 19 D 29 A 39 A 49 B
10 A 20 B 30 B 40 B 50 B
Đáp án thi THPT Quốc gia 2022 môn Tiếng anh – Mã đề 414
Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 C 11 B 21 C 31 D 41 A
2 A 12 C 22 D 32 C 42 A
3 D 13 B 23 B 33 B 43 D
4 B 14 C 24 D 34 A 44 A
5 C 15 D 25 B 35 C 45 B
6 D 16 B 26 A 36 B 46 D
7 A 17 D 27 C 37 C 47 B
8 C 18 B 28 A 38 B 48 A
9 D 19 D 29 D 39 C 49 D
10 B 20 A 30 A 40 A 50 B
Đáp án thi THPT Quốc gia 2022 môn Tiếng anh – Mã đề 415
Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 C 11 D 21 B 31 C 41 C
2 B 12 A 22 C 32 C 42 B
3 C 13 D 23 B 33 D 43 C
4 B 14 A 24 B 34 D 44 D
5 D 15 A 25 D 35 B 45 A
6 C 16 D 26 D 36 B 46 B
7 B 17 A 27 D 37 B 47 B
8 C 18 C 28 B 38 D 48 C
9 C 19 C 29 D 39 B 49 C
10 C 20 D 30 B 40 D 50 D
Đáp án thi THPT Quốc gia 2022 môn Tiếng anh – Mã đề 416
Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 C 11 A 21 C 31 C 41 D
2 A 12 D 22 A 32 C 42 C
3 D 13 C 23 B 33 B 43 A
4 A 14 B 24 D 34 C 44 B
5 A 15 C 25 D 35 C 45 B
6 B 16 B 26 D 36 D 46 D
7 A 17 B 27 C 37 A 47 B
8 D 18 A 28 C 38 A 48 D
9 D 19 C 29 D 39 D 49 A
10 C 20 B 30 A 40 B 50 B
Đáp án thi THPT Quốc gia 2022 môn Tiếng anh – Mã đề 417
Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 A 11 A 21 C 31 C 41 A
2 B 12 D 22 D 32 B 42 C
3 D 13 B 23 A 33 B 43 C
4 B 14 D 24 C 34 D 44 A
5 D 15 A 25 A 35 D 45 C
6 D 16 B 26 A 36 C 46 B
7 C 17 C 27 B 37 A 47 A
8 D 18 A 28 A 38 B 48 B
9 D 19 D 29 C 39 A 49 C
10 B 20 D 30 C 40 A 50 C
Đáp án thi THPT Quốc gia 2022 môn Tiếng anh – Mã đề 418
Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 B 11 D 21 B 31 D 41 A
2 D 12 D 22 D 32 C 42 C
3 C 13 A 23 B 33 A 43 B
4 A 14 D 24 A 34 B 44 B
5 B 15 A 25 B 35 A 45 A
6 D 16 D 26 C 36 C 46 C
7 C 17 D 27 C 37 D 47 C
8 B 18 B 28 D 38 C 48 B
9 C 19 A 29 C 39 A 49 A
10 D 20 D 30 B 40 B 50 A
Đáp án thi THPT Quốc gia 2022 môn Tiếng anh – Mã đề 419
Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 B 11 C 21 D 31 C 41 D
2 A 12 B 22 B 32 D 42 D
3 A 13 C 23 A 33 C 43 B
4 B 14 C 24 A 34 B 44 A
5 D 15 C 25 D 35 B 45 B
6 B 16 D 26 C 36 D 46 A
7 A 17 D 27 D 37 A 47 A
8 A 18 D 28 C 38 C 48 C
9 D 19 C 29 C 39 C 49 A
10 B 20 A 30 B 40 D 50 B
Đáp án thi THPT Quốc gia 2022 môn Tiếng anh – Mã đề 420
Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 C 11 B 21 D 31 B 41 A
2 B 12 B 22 D 32 C 42 B
3 A 13 A 23 C 33 B 43 A
4 C 14 B 24 C 34 B 44 A
5 A 15 B 25 A 35 C 45 A
6 A 16 A 26 C 36 B 46 C
7 A 17 A 27 B 37 B 47 A
8 D 18 D 28 B 38 A 48 C
9 A 19 D 29 C 39 C 49 B
10 B 20 C 30 C 40 C 50 C
Đáp án thi THPT Quốc gia 2022 môn Tiếng anh – Mã đề 421
Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 D 11 C 21 B 31 C 41 B
2 A 12 A 22 A 32 B 42 C
3 A 13 A 23 C 33 D 43 C
4 C 14 D 24 C 34 D 44 D
5 C 15 B 25 B 35 C 45 B
6 B 16 C 26 B 36 C 46 D
7 A 17 A 27 C 37 D 47 D
8 B 18 D 28 B 38 B 48 A
9 A 19 B 29 D 39 D 49 C
10 C 20 D 30 D 40 D 50 A
Đáp án thi THPT Quốc gia 2022 môn Tiếng anh – Mã đề 422
Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 A 11 C 21 A 31 B 41 B
2 B 12 B 22 B 32 C 42 A
3 A 13 A 23 D 33 C 43 D
4 C 14 D 24 B 34 C 44 B
5 D 15 C 25 D 35 D 45 A
6 C 16 D 26 D 36 D 46 C
7 A 17 B 27 C 37 D 47 A
8 A 18 B 28 C 38 C 48 D
9 D 19 C 29 A 39 A 49 B
10 D 20 B 30 A 40 A 50 A
Đáp án thi THPT Quốc gia 2022 môn Tiếng anh – Mã đề 423
Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 D 11 C 21 C 31 A 41 D
2 D 12 D 22 D 32 B 42 A
3 B 13 C 23 D 33 B 43 C
4 A 14 D 24 C 34 B 44 A
5 C 15 D 25 C 35 C 45 D
6 A 16 C 26 B 36 C 46 A
7 D 17 B 27 C 37 D 47 D
8 B 18 A 28 D 38 C 48 A
9 B 19 B 29 B 39 C 49 B
10 B 20 A 30 B 40 C 50 B
Đáp án thi THPT Quốc gia 2022 môn Tiếng anh – Mã đề 424
Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 C 11 A 21 C 31 A 41 C
2 B 12 D 22 A 32 C 42 D
3 B 13 A 23 C 33 D 43 C
4 C 14 C 24 D 34 D 44 D
5 D 15 A 25 C 35 A 45 A
6 B 16 A 26 A 36 D 46 D
7 D 17 C 27 D 37 A 47 D
8 A 18 A 28 C 38 D 48 B
9 A 19 C 29 D 39 C 49 A
10 D 20 A 30 C 40 C 50 B