Công văn 3508/BGDĐT-GDTrH 2021 về việc cho học sinh học tập tại nơi cư trú do dịch Covid-19

0
142

Đăng ký thi chứng chỉ Tiếng anh 6 bậc tại đây

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 3508/BGDĐT-GDTrH
V/v: Tiếp nhận, tạo điều kiện cho học

sinh học tập tại nơi cư trú do dịch Covid-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2021

 

 

Kính gửi: Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trước tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp ở một số địa phương, nhiều học sinh đã phải di chuyển về các địa phương cư trú mà không kịp trở lại trường học để bắt đầu năm học 2021-2022. Nhằm bảo đảm quyền lợi học tập cho học sinh trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở GDĐT và các trường học thực hiện việc tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do dịch Covid-19 năm học 2021-2022. Cụ thể như sau:

1. Tiếp nhận, tạo điều kiện cho các học sinh có nguyện vọng vào học tập tại trường học nơi học sinh cư trú trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, nhà trường.

2. Phối hợp với các địa phương, nhà trường nơi học sinh có nguyện vọng chuyển đi và chuyển đến (bằng văn bản gửi qua email hoặc hệ thống quản lý văn bản điện tử e-office) để tiếp nhận và bố trí, xếp lớp cho học sinh học tập theo đúng đối tượng. Quan tâm hỗ trợ học sinh được tiếp nhận về các điều kiện học tập cần thiết như sách giáo khoa, tài liệu học tập; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh học tập theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.

3. Xác nhận kết quả rèn luyện và học tập của học sinh được tiếp nhận để học sinh quay trở lại trường cũ học tập sau thời gian phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm chính xác, công bằng, minh bạch, đúng quy định.

4. Chuyển giao, tiếp nhận lại học sinh kèm theo kết quả rèn luyện và học tập của học sinh (đã học tập tại trường học nơi cư trú) khi học sinh quay trở lại trường cũ học tập; quan tâm hỗ trợ học sinh và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh khi quay trở lại trường cũ học tập theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.

5. Đối với học sinh có nguyện vọng xin chuyển trường (hoặc xin chuyển trường sau khi đã được tiếp nhận học tập một thời gian tại trường nơi cư trú), tạo thuận lợi cho học sinh thực hiện việc chuyển trường theo phương thức phù hợp trên cơ sở bảo đảm quy định về hồ sơ học sinh khi chuyển trường, đồng thời bảo đảm thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo);

– Bộ trưởng (để báo cáo);

– Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);

– Các Sở GDĐT (để thực hiện);

– Lưu: VT, Vụ GDTrH.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Hữu Độ

 

 

Đăng ký thi chứng chỉ Tiếng anh 6 bậc tại đây    Tìm hiểu thêm thông tin

    *

    *

    Download Bản gốc Công văn 3508